ד"ר לגו בע"מ

תקנון תחרויות

חברת ד"ר לגו בע"מ (להלן:"ד"ר לגו"), תערוך תחרויות נושאות פרסים, בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת: https://www.facebook.com/doctorlego/
ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות מסוימת לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי התחרות?

1. במהלך תקופת התחרות תוצג מעת לעת שאלה ו/או משימה בעמוד ד"ר לגו בפייסבוק עליה יתבקש כל משתתף להשיב בדרכים שיפורטו.

2.סוגי הפרסים בכל סוג תחרות והתנאים לזכייה ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, והם יפורסמו בעמוד ד"ר לגו בפייסבוק . ההחלטה לגבי שינוי הפרס וגודלו היא להחלטת החברה ובהתאם למלאי. החברה רשאית להחליף מתנה ללא הודעה מראש כל התמונות שמוצגות באתר ובפייסבוק כמתונות הם כהדגמה בלבד.

3.קביעת הזוכים בכל תחרות באתר ובפייסבוק, תבוצע על ידי ד"ר לגו, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.ד"ר לגו שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

4. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל סוג של תחרות או בפרס פעמים לאותו זוכה .

כיצד משתתפים?

5.כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף להיות חבר בעמוד האוהדים של ד"ר לגו בפייסבוק, כלומר, ללחוץ על כפתורLIKEבעמוד האוהדים של ד"ר לגו בפייסבוק. רק גולש שלחץ על LIKEיהיה רשאי להשתתף בתחרות!

6.הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם בדף ובאתר באחריות הזוכה לבדוק ולעקוב, תוך 72 שעות ממועד סיום כל תחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של בפייסבוק או צור קשר באתר על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת התחרות.

7.לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע ד"ר לגו לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.

8.לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.

9.ד"ר לגו תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה במיקום מרכזי קרוב לאזור מגוריו, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.

10.חלוקת הפרסים הינה באחריות ד"ר לגו, אולם ד"ר לגו, ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול עלינו כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.

11.ד"ר לגו, תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בתחרות הינה אישור לכך.

12.התחרות אינה פתוחה לעובדי ד"ר לגו, ובני משפחותיהם .

13.הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא,ד"ר לגו אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התרעה מראש.

כללי-

14.ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. ד"ר לגו ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.

15.ד"ר לגו אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.

16.משתתף שנרשם לתחרות, מתחייב לשפוט את ד"ר לגו או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

17.הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.

18.ד"ר לגו רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

19.תקופת התחרות לגבי כל סוג תחרות תתפרסם מעת לעת בעמוד ד"ר לגו בפייסבוק או באתר (להלן: "תקופת התחרות").

20.ד"ר לגו תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות (כל תחרות) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד ד"ר לגו בפייסבוק או באתר לבחירת החברה .

21.הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד ד"ר לגו, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

22.המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

23.המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, ד"ר לגו תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב ד"ר לגו.

24. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

25. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי ד"ר לגו בלבד.