ד"ר לגו בע"מ – תקנון תחרויות באתר וברשתות החברתיות באינטרנט

חברת ד"ר לגו  בע"מ (להלן:"ד"ר לגו"), תערוך תחרויות נושאות פרסים, בעמוד הפייסבוק  בכתובת: https://www.facebook.com/doctorlego/ (להלן: "עמוד הפייסבוק")
ובאתר שלה בכתובת – https://www.doctorlego.co.il/ (להלן: "אתר החברה") ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות מסוימת לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 1. משתתף על פי תקנון זה יהא אדם העונה על התנאים המצטברים הבאים: (1) רשום ברשת החברתית "פייסבוק" בהתאם לכללי "פייסבוק"; (2) חבר בעמוד הפייסבוק של ד"ר לגו (כלומר, לחץ על כפתור ה-Like בעמוד הפייסבוק של ד"ר לגו); (3) עומד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.
 2. ד"ר לגו רשאית לפסול משתתף ו/או להסיר תגובות ותכנים אשר הועלו על ידי משתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לתת הסבר או הודעה מראש.
 3. תקופת התחרות לגבי כל סוג תחרות תתפרסם מעת לעת בעמוד הפייסבוק ו/או באתר החברה (להלן: "תקופת התחרות").
 4. במסגרת כל תחרות תוצג על ידי ד"ר לגו שאלה או משימה בעמוד הפייסבוק ו/או באתר החברה עליה יתבקש כל משתתף להשיב בדרכים שיפורטו.
 5. המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תוכן או תגובה אשר מתפרסמת על ידו אינה מפרה כל דין או הסכם אליו הוא כפוף ואיננה פוגעת בזכויות של אחרים, לדוגמה זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב (לשון הרע).
 6. סוגי הפרסים בכל תחרות והתנאים לזכייה בפרסים ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, ויפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר החברה. ד"ר לגו רשאית לשנות את הפרס, כולו או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכונים בדבר שינוי הפרס יפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר החברה, לפי העניין. התמונות המוצגות באתר החברה ובעמוד הפייסבוק כפרסים נועדו להמחשה בלבד.
 7. בחירת הזוכה בכל תחרות תיעשה מתוך המשתתפים בתחרות אשר לא נפסלו מלהיות מועמדים לזכיה במסגרת הוראות תקנון זה וטרם זכו בפרס במסגרת תחרויות שנערכו על ידי ד"ר לגו. הזוכה יבחר מתוך המשתתפים כאמור על ידי ד"ר לגו. החלטת ד"ר לגו בעניין זהות הזוכה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 8. הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם בדף הפייסבוק ו/או באתר החברה. באחריות המשתתפים לבדוק ולעקוב אחר פרסום ההודעה בדבר הזכייה, תוך 72 שעות ממועד סיום התחרות.
 9. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע ד"ר לגו לזוכה על הזכייה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה או באמצעות הודעה פרטית לפרופיל הפייסבוק שלו (להלן: "הודעת הזכייה האישית").
 10. מסירת הפרס תתבצע במשרדי החברה. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות ובמידה וההשתתפות נעשתה באמצעות עמוד הפייסבוק להציג תעודה מזהה המעידה שהוא הבעלים של פרופיל הפייסבוק אשר זכה בתחרות. כמו כן הזוכה יידרש לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.
 11. ד"ר לגו תהא רשאית לפסול את זכאותו של זוכה אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שהועברה הודעת הזכייה האישית.
 12. מועד מסירת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי ד"ר לגו, על פי שיקול דעתה בלעדי.
 13. הפרס שיינתן במסגרת התחרות אינו ניתן להחלפה או לשינוי על ידי הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף וכן לא בכל פרס או מוצר אחר. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול על ד"ר לגו כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.
 14. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו מראש לד"ר לגו לעשות שימוש בכל מידע שהתקבל במסגרת התחרות, כראות עינה, לרבות הזכות לשנות את התכנים המועלים על ידי המשתתפים ולפרסמו בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי השתתפותו בתחרויות הינה באחריותו הבלעדית וכי אין לו או למי מטעמו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ד"ר לגו או מי מטעמה בגין ההשתתפות בתחרויות וכל הכרוך בהן, לרבות (אך לא רק), בגין החלטות ד"ר לגו לגבי הפסקת תחרות, פסילת משתתפים ובחירת הזוכים בתחרויות, השימוש הנעשה בתכנים המועלים על ידו, שינוי הפרס, איכותו, טיבו או מועד מסירתו וכל יתר התנאים המפורטים בתקנון זה. ד"ר לגו ומי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרויות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרויות.
 16. ד"ר לגו אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד' אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.
 17. ההשתתפות בתחרות אסורה לעובדי ד"ר לגו, ובני משפחותיהם.
 18. המשתתף מתחייב לשפות את ד"ר לגו  או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, הנובעות מהפרה של המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 19. הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות. ד"ר לגו תהא רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי ייכנס לתוקף ממועד פרסומו של התקנון המעודכן בדף הפייסבוק ו/או באתר החברה, לפי העניין.
 20. ד"ר לגו תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אופי התחרות ואת תקופת התחרות וכן לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד הפייסבוק או באתר החברה .
 21. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד ד"ר לגו, בכל עניין הנובע במישרין או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.